Ολοκληρωμένα δημόσια έργα

ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εργασίες τοποθέτησης παροχών και επισκευής υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης
σε περιοχές αρμοδιότητας Τομέα Ηρακλείου Εργολαβία Ε-828
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εργασίες τοποθέτησης παροχών και επισκευής υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης
σε περιοχές αρμοδιότητας Τομέα Ηρακλείου Εργολαβία Ε-839
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης και βελτίωση υφιστάμενου δικτύου στην ευρύτερη περιοχή
του θριασίου πεδίου Εργολαβία Ε-821
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Επαναφορές οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων σε εργασίες που έχουν εκτελεσθεί
από συνεργεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ,αντικαταστάσεις - επισκευές φρεατίων παροχών κ.α.
σε περιοχές ευθύνης Τομέα Αθηνών Εργολαβία Ε-840
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εκσκαφές, επιχώσεις, εργασίες τοποθέτησης αγωγών δικτύου, μεμονωμένων παροχών,
μεταφοράς & μετατόπισης παροχών, συστημάτων παροχών, σε περιοχές αρμοδιότητας
Τομέα Ηρακλείου Εργολαβία Ε-818
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εκσκαφές, επιχώσεις, εργασίες τοποθέτησης αγωγών δικτύου, μεμονωμένων παροχών,
μεταφοράς & μετατόπισης παροχών, συστημάτων παροχών, σε περιοχές αρμοδιότητας
Τομέα Πειραιά Εργολαβία Ε-819
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εργασίες στεγανοποίησης διαρροών και αντιστηρίξεων στα υδραγωγεία μεταφοράς
ακατέργαστου νερού ΜΟΡΝΟΥ -ΕΥΗΝΟΥ ,ΥΛΙΚΗΣ,ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΜΟΡΝΟΥ -ΥΛΙΚΗΣ Εργολαβία : Ε - 822
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑ

Άλλα ολοκληρωμένα δημόσια έργα:

ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εκσκαφές, επιχώσεις, εργασίες τοποθέτησης αγωγών δικτύου, μεμονωμένων παροχών, μεταφοράς και μετατόπισης παροχών, συστημάτων παροχών, ειδικών παροχών, σε περιοχές αρμοδιότητας τομέα Ηρακλείου. Ε-805 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εργασίες συντήρησης και σποραδικών επεμβάσεων στα υδραγωγεία μεταφοράς ακατέργαστου νερού στους ταμιευτήρες και στις λοιπές εγκαταστάσεις αυτών. Ε-814 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑ
Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης και βελτίωση υφιστάμενου δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. Ε-808 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των νεοπαραληφθέντων από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ δικτύων ύδρευσης της Νέας Περάμου, του Ασπρόπυργου και της Ελευσίνας. Ε-790 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των νεοπαραληφθέντων από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ δικτύων ύδρευσης στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. Ε-763 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εκσκαφές, επιχώσεις, εργασίες τοποθέτησης αγωγών δικτύου, μεμονωμένων παροχών, μεταφοράς και μετατόπισης παροχών, συστημάτων παροχών, ειδικών παροχών, σε περιοχές αρμοδιότητας τομέα Ηρακλείου. Ε-783 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Κατασκευή αγωγών ακάθαρτων υδάτων στην κοινότητα Θρακομακεδόνων. Α-416 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Επαναφορές οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων σε περιοχές ευθύνης τομέα Ηρακλείου. Ε-730 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Έργα ενίσχυσης περιοχών Αχαρνών-Θρακομακεδόνων και υδροδότησης Ολυμπιακού χωριού τμήμα ΙΙΙ. Ε-732 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής στις περιοχές καταλυμμάτων στον Άγιο Ανδρέα του δήμου Νέας Μάκρης. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-ΕΥΔΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης (ακάθαρτα-όμβρια) οικισμού Μαλίων, Δ. Μαλίων, τμήματα Β' - Γ'. Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΙΩΝ ΜΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ