ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εργασίες τοποθέτησης παροχών και επισκευής υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης
σε περιοχές αρμοδιότητας Τομέα Ηρακλείου Εργολαβία Ε-828
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εργασίες τοποθέτησης παροχών και επισκευής υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης
σε περιοχές αρμοδιότητας Τομέα Ηρακλείου Εργολαβία Ε-839
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης και βελτίωση υφιστάμενου δικτύου στην ευρύτερη περιοχή
του θριασίου πεδίου Εργολαβία Ε-821
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Επαναφορές οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων σε εργασίες που έχουν εκτελεσθεί
από συνεργεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ,αντικαταστάσεις - επισκευές φρεατίων παροχών κ.α.
σε περιοχές ευθύνης Τομέα Αθηνών Εργολαβία Ε-840
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εκσκαφές, επιχώσεις, εργασίες τοποθέτησης αγωγών δικτύου, μεμονωμένων παροχών,
μεταφοράς & μετατόπισης παροχών, συστημάτων παροχών, σε περιοχές αρμοδιότητας
Τομέα Ηρακλείου Εργολαβία Ε-818
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εκσκαφές, επιχώσεις, εργασίες τοποθέτησης αγωγών δικτύου, μεμονωμένων παροχών,
μεταφοράς & μετατόπισης παροχών, συστημάτων παροχών, σε περιοχές αρμοδιότητας
Τομέα Πειραιά Εργολαβία Ε-819
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ
Εργασίες στεγανοποίησης διαρροών και αντιστηρίξεων στα υδραγωγεία μεταφοράς
ακατέργαστου νερού ΜΟΡΝΟΥ -ΕΥΗΝΟΥ ,ΥΛΙΚΗΣ,ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΜΟΡΝΟΥ -ΥΛΙΚΗΣ Εργολαβία : Ε - 822
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑ